Tình hình giáo dục Nho học thời Lý có gì khác và mới so với thời Đinh – Tiền Lê? Giáo dục thời Lý phát triển có tác dụng như thế nào đến việc xây dựng chính quyền, phát triển văn hoá?

Tình hình giáo dục Nho học thời Lý có gì khác và mới so với thời Đinh – Tiền Lê? Giáo dục thời Lý phát triển có tác dụng như thế nào đến việc xây dựng chính quyền, phát triển văn hoá?

Trả lời 

Loading...

a)  Tinh hình giáo dục thời Lý khác với thời Đinh – Tiền Lê:  trường học Nho học được mở, các kì thi Nho học được thực hiện, nhiều người tài giỏi đỗ đạt..

b) Giáo dục phát triển có tác dụng củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh, văn hoá, văn học phát triển…

Loading...
Xem thêm:  Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của quân dân ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV