Tại sao nông nghiệp Đàng Trong thời kì đầu (thế kỉ XVII – đầu thế kỉ XVIII) vẫn phát triển? Nêu dẫn chứng về sự phát triển đó.

Tại sao nông nghiệp Đàng Trong thời kì đầu (thế kỉ XVII – đầu thế kỉ XVIII) vẫn phát triển? Nêu dẫn chứng về sự phát triển đó.

Trả lời 

Loading...

– Để củng cố cơ sở cát cứ, chính quyền các chúa Nguyễn quan tâm tổ chức di dân khai hoang, lập thành làng ấp ; người dân thì cần cù, chịu khó ; điều kiện tự nhiên thuận lợi..

–  Nền nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển rõ rệt, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long. Tinh trạng nông dân bị bần cùng do mất ruộng đất chưa nghiêm trọng như ở Đàng Ngoài.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Công cuộc khai hoang dưới thời Nguyễn được thực hiện và có tác dụng như thế nào?